Hà Nội ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

29/11/2021 6:00 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; Ban quản lý các KCN và KCX Hà Nội; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố; Văn phòng, Thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, ngành; chi cục và tổ chức tương đương thuộc Sở, ngành.

Phòng và tương đương thuộc chi cục; UBND cấp huyện, thị xã (gọi chung là phòng cấp huyện); UBND phường, UBND thị trấn. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố, Sở ngành, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện.

Đối tượng áp dụng cũng bao gồm các Doanh nghiệp theo quy đinh tại khoản 2, khoản 3, điều 2 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố; các cá nhân là cán bộ công chức gồm công chứ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc ở các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

Người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định tại khoảng 4, khoản 5, khoản 6 điều 2 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-11-2021, thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13-4-2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13-4-2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

Riêng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức phường công tác tại 175 phường theo mô hình chính quyền đô thị chưa được nêu tại quy định này thực hiện theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và theo quy định riêng triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Minh Anh

Top