Hà Nội đã triển khai gần 1.300 dịch vụ công trực tuyến

15/07/2019

(Chinhphu.vn) – Trong quý II/2019, TP. Hà Nội đã riển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.

Ảnh minh họa

Theo văn bản số 228/BC-UBND của UBND TP. Hà Nội báo cáo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, quý II/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 5 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế. Theo đó, Thành phố đã công bố danh mục 72 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 01 danh mục thủ tục hành chính, 01 thủ tục hành chính và bãi bỏ 161 thủ tục hành chính. 100% các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định.

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tổng số hồ sơ giải quyết là 3.366.871 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 3.311.866 hồ sơ, trong đó đúng hạn: 3.307.408 hồ sơ, tỷ lệ 99.86%; đang giải quyết: 51.957 hồ sơ.

Thành phố đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 01 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.

Hà Nội cũng đã tiến hành việc triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp trên toàn địa bàn Thành phố; phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của Thành phố có tính năng đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Bích Phương