Hà Nội giao bổ sung hơn 2.300 biên chế giáo viên

12/09/2022 4:45 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 12/9, tại Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023.

Hà Nội giao bổ sung hơn 2.300 biên chế giáo viên  - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày Tờ trình của UBND TP. Hà Nội. Ảnh: VGP/BP

Theo đó, HĐND Thành phố quyết nghị điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2022. Cụ thể, tống biên chế là 116.420, bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND Thành phố là 114.059; bổ sung 2.361 biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Công văn 3887/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ.

Cùng đó, giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã, gồm: Giáo viên THPT 452 biên chế, giáo viên THCS 1.309 biên chế, giáo viên tiểu học 600 biên chế.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế giáo viên theo đúng Nghị quyết của HĐND Thành phố, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao.

Đồng thời, giao UBND Thành phố chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học; có giải pháp nâng cao mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập.

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Biên chế dược giao bổ sung thực hiện từ tháng 9/2022.

HĐND Thành phố cũng giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, trình bày Tờ trình của UBND TP. Hà Nội về nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho hay, về đề xuất phân bổ biên chế, thực trạng biên chế viên chức giáo dục của TP. Hà Nội cho thấy, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của Thành phố còn thiếu so với định mức cần do Bộ GD&DT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131.

Như vậy năm học 2022-2023, Thành phố thiếu 10.265 biên chế viên chức, trong đó số giáo viên thiếu của bậc tiểu học là 3.436 người, bậc THCS là 3.135 người và bậc THPT là 1.311 người.

Tổng số viên chức giáo viên được bổ sung là 2.361 biên chế, gồm giáo viên tiểu học 600 người, giáo viên THCS 1.309 người và giáo viên THPT 452 người. Trên cơ sở số biên chế giáo viên được bổ sung đối với từng bậc học theo Quyết định 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBND Thành phố thực hiện bổ sung biên chế giáo viên theo quy định hiện hành.

Số lượng giáo viên được giao bổ sung trên cơ sở số lượng giáo viên bậc tiểu học, THCS và cơ cấu giáo viên bộ môn còn thiếu so với quy định của Bộ GD&ĐT, trước mắt ưu tiên cho các địa phương thiếu nhiều giáo viên để cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học kỳ 1 của năm học 2022-2023,

Trong kế hoạch biên chế năm 2023, UBND Thành phố, căn cứ tổng số biên chế viên chức được giao, tiếp tục cân đối, điều chỉnh biên chế giáo viên cho các đơn vị, báo cáo HĐND Thành phố xem xét phê duyệt.

Sau khi được HĐND Thành phố phê duyệt, UBND Thành phố sẽ phân bổ 2.361 biên chế trên cho các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT. Đồng thời yêu cầu các đơn vị sử dụng số biên chế được giao bổ sung một cách hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm có số dư biên chế viên chức để thực hiện mục tiêu tinh giản 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2022-2026 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bích Phương

Top