Hà Nội khuyến khích những mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, đơn giản

02/04/2018 2:24 PM

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1349/UBND-KGVX tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức Chính trị - Xã hội Thành phố và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 06/11/2012 của UBND TP về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND TP về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương với các hình thức phù hợp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Tiếp tục triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, gắn với việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa, làng văn hoá”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá”.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 về triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”; đồng thời, vận động người thân trong gia đình, dòng tộc thực hiện. Sở Văn hoá và Thể thao tiếp tục tham mưu Thành phố đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới gắn với nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, tổ chức các buổi tọa đàm việc triển khai Chỉ thị 11-CT/TU nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra các giải pháp để thực hiện trong những năm tiếp theo một cách thiết thực, hiệu quả.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai, đưa mục tiêu thực hiện cưới “Trang trọng - Lành mạnh - Tiết kiệm” vào việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hàng năm tiếp tục bổ sung nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy, đưa nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào nội dung quy chế của các cơ quan, đơn vị; quy ước tổ dân phố, thôn, làng; tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 01 năm (vào ngày 25/6 và 25/12) với UBND Thành phố.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phản ánh sinh động các nội dung thực hiện và tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới để nhân rộng điển hình; Nêu gương, khuyến khích những mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, đơn giản, phù hợp những giá trị chuẩn mực xã hội và văn hoá truyền thống dân tộc, đồng thời, phê phán những lễ cưới xa hoa, lãng phí không phù hợp với tinh thần Chỉ thị.

Minh Hương

Top