Hà Nội kiến nghị Chính phủ giao bổ sung 7.134 biên chế viên chức giáo viên

20/10/2021 4:47 PM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội đánh giá các khâu công tác cán bộ được đổi mới, nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ được thường xuyên chăm lo, xây dựng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo. TP. Hà Nội cũng nêu kiến nghị đến Chính phủ về xem xét, giao bổ sung 7.134 biên chế viên chức giáo viên theo định mức để có thể bố trí kịp thời giáo viên đứng lớp.

Hà Nội kiến nghị Chính phủ giao bổ sung 7.134 biên chế viên chức giáo viên

Giảm 9,5% đơn vị sự nghiệp so với năm 2015

Đây là nội dung trong Báo cáo số 146-BC/TU ngày 19-10-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đến nay, Thành phố đã sắp xếp giảm 267 đơn vị sự nghiệp so với tổng số 2.787 đơn vị sự nghiệp năm 2015, đạt tỷ lệ giảm 9,5%. Trong đó, lĩnh vực y tế - dân số giảm 41 đơn vị; lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp giảm 37 đơn vị; lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông giảm 60 đơn vị; lĩnh vực xây dựng cơ bản giảm 48 đơn vị; còn lại 81 đơn vị thuộc các lĩnh vực khác.

Dự kiến trong năm 2021, Hà Nội sẽ sắp xếp giảm thêm 13 đơn vị gồm 6 đơn vị thuộc khối sở, ngành; 6 đơn vị thuộc khối quận, huyện và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. Do đó, tổng số đơn vị sẽ giảm là 280 đơn vị, đạt tỷ lệ hơn 10%.

Đối với kết quả thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Đến nay kết quả cho thấy cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tình hình quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đến năm 2021, thành phố đã giảm 12.890 biên chế (giao năm 2021 là 116.007 biên chế), tương đương tỷ lệ giảm 10%. Biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy (gồm 2 đơn vị: Báo Hànộimới và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) giảm 16,3%.

Ngay sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế, Hà Nội tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đến tháng 5/2017 phê duyệt xong vị trí việc làm cơ quan hành chính, tháng 9/2017 phê duyệt xong vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập.

Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành xong toàn bộ vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được Trung ương đánh giá cao và triển khai nhân rộng tại Hội nghị toàn quốc.

Qua đánh giá 3 năm triển khai đề án vị trí, việc làm, toàn Thành phố đã có 646 trường hợp phải thay đổi theo vị trí, việc làm, trong đó có 96 trường hợp điều chuyển để phù hợp với bằng cấp, chuyên môn, nghiệp vụ; 317 trường hợp phải đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho phù hợp với vị trí việc làm; 154 trường hợp phải nghỉ tinh giản biên chế.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá công tác tinh giản biên chế đã có sự chuyển biến rõ nét. Đến tháng 5/2021, Thành phố đã giải quyết nghỉ tinh giản biên chế được 1.441 trường hợp, trong đó 266 trường hợp nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại theo vị trí việc làm; 698 trường hợp nghỉ do phân loại, đánh giá.

Thu nhập bình quân người lao động được cải thiện

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tái chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện cho đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Cơ chế tự chủ tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của người lao động; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng hoạt động…

Trong kết quả đạt được, TP. Hà Nội cũng nêu thu nhập bình quân của người lao động từng bước được cải thiện, việc chi trả thu nhập cho từng người lao động trong đơn vị do Thủ tưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ gắn với hiệu suất công tác, không trả bình quân góp phần thu hút được lao động có trình độ cao vào làm việc tại các đơn vị, hạn chế chảy máu chất xám tại các đơn vị sự nghiệp công.

Trong khó khăn được nêu, TP. Hà Nội cho biết, từ năm 2015 đến nay, Hà Nội không được tăng biên chế viên chức, ngoài ra còn phải giảm tỷ lệ cơ học bao gồm cả lĩnh vực giáo dục dẫn đến khó khăn trong việc bố trí giáo viên theo tốc độ đô thị hóa, tăng trường, tăng lớp, tăng học sinh. Năm 2021, Thành phố dự kiến tăng 4.597 biên chế viên chức giáo dục và đã có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng tinh thần Thông báo số 9028-CV/VPTƯ  ngày 11-3-2019 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ Chính trị bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế để đảm bảo “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có nhân viên y tế”. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố vẫn chưa được bố trí giao bổ sung.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp, các ngành sớm tham mưu triển khai có hiệu quả Thông báo số 9028-CV/VPTƯ nêu trên. Tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị là rất rõ ràng. Chính phủ và các bộ, ngành đều đã có các chỉ đạo triển khai. Nhưng việc giao biên chế năm 2020, 2021 cho Hà Nội không những không được tăng theo định mức để bảo đảm giáo viên đứng lớp (Hà Nội còn thiếu 7.134 biên chế giáo viên theo định mức) mà còn giảm cơ học theo tỷ lệ 10%, dẫn đến chất lượng giáo dục Thủ đô bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao bổ sung 7.134 biên chế viên chức giáo viên theo định mức cho Hà Nội để có thể bố trí kịp thời giáo viên đứng lớp. Khi các giải pháp chưa được triển khai, trước mắt năm 2022 và các năm tiếp theo không tinh giản biên chế lĩnh vực giáo dục theo chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Hòa An

Top