Hà Nội: Mỗi năm vận động thành lập mới khoảng 100 hợp tác xã

06/02/2021

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể. Theo đó, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới khoảng 100 hợp tác xã (HTX) mỗi năm, nâng tổng số HTX trên địa bàn là 2.498 HTX, trong đó có khoảng 150-200 HTX nông nghiệp.

Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể cả chiều rộng và chiều sâu; phấn đấu kinh tế tập thể, HTX có đóng góp tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế, đóng góp tích cực trong việc tái cơ cấu kinh tế, kinh tế nông nghiệp và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thông qua phát triển kinh tế tập thể, HTX để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên HTX, nhân dân; góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định chính trị - xã hội.

Kế hoạch cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể. Theo đó, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới khoảng 100 HTX mỗi năm, nâng tổng số HTX trên địa bàn là 2.498 HTX, trong đó có khoảng 150-200 HTX nông nghiệp. Thành lập mới 7 Liên hiệp HTX. Vận động, hướng dẫn, giải thể khoảng 35 HTX mỗi năm. Doanh thu bình quân của HTX 3.525 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Về định hướng chung, UBND thành phố sẽ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, trên mọi địa bàn thuộc thành phố; thu hút mọi thành phần xã hội tham gia; bảo đảm quyền và lợi ích của thành viên HTX. Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quy hoạch vùng sản xuất và gắn với công nghiệp chế biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường và an sinh xã hội của địa phương phù hợp với tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, phát triển kinh tế tập thể, HTX đa dạng với nhiều hình thức phù hợp, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chủ lực, truyền thống gắn với “chuỗi giá trị”. Phát triển kinh tế tập thể phải đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi; phù hợp với điều kiện từng vùng. Phát triển kinh tế tập thể không chỉ chú trọng hiệu quả về mặt kinh tế mà phải chú trọng hiệu quả về mặt chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của Thành phố; nâng cao tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, huy động nguồn lực cần thiết cho hoạt động hỗ trợ phát triển HTX; tạo điều kiện để HTX tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực của để phát triển HTX, đặc biệt là khu vực nồng nghiệp, nông thôn. Phấn đấu mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, HTX và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Giải thể các HTX ngừng hoạt động, yếu kém kéo dài, không củng cố được trên địa bàn để tạo dư địa thành lập mới HTX.

Để cụ thể hóa những nội dung trên, UBND thành phố giao Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Liên minh HTX thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hàng năm để triển khai; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.

Huy Thành