Hà Nội phấn đấu cải thiện chỉ số PAPI

04/05/2021

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội triển khai hiệu quả Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội năm 2021.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội năm 2021. Yêu cầu được đặt ra là quá trình thực hiện cần cụ thể hóa, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các Sở: Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Văn phòng UBND Thành phố chủ trì tham mưu các chỉ số nội dung và nội dung thành phần của Chỉ số PAPI, chủ động đề xuất, tham mưu chương trình, đề án, dự án, theo ngành, lĩnh vực phụ trách trình UBND Thành phố phê duyệt; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao.

Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu các chỉ số nội dung và nội dung thành phần bị giảm điểm so với năm 2019  là Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND Thành phố; tập trung phân tích sâu về nguyên nhân và đề xuất giải pháp quyết liệt, cụ thể, nhằm cải thiện căn bản điểm số trong năm 2021.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân về pháp luật, các quyền, nghĩa vụ của người dân đối với chính sách liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Tăng cường các kênh trao đổi thông tin, hình thức tương tác để tạo mối liên hệ, đồng thuận, tin tưởng vào quyết sách giữa chính quyền và nhân dân…

Minh Anh