Hà Nội phấn đấu hết tháng 6/2017 hoàn thành việc cấp sổ đỏ

18/05/2016

(Chinhphu.vn) - Phấn đấu hết tháng 6/2017, Hà Nội cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng (GCN) nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

Ảnh minh họa

Đó là nội dung tại Chỉ thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành.

Theo đó, để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản giải quyết xong những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xác định rõ những mục tiêu và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần xác định công tác cấp GCN quyền sử dụng đất là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và năm 2017 để phấn đấu hết tháng 6/2017, cơ bản hoàn thành công tác cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

Đối với các địa điểm đất do cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công và UBND các cấp quản lý, sử dụng,  Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trường thực hiện. Đơn giản tối đa về hồ sơ, thủ tục để xét cấp GCN quyền sử dụng đất; sử dụng ngay bản đổ địa chính và các bản đồ hiện có để xét cấp GCN;...

Đối với các địa điểm đất do tổ chức kinh tế sử dụng chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, phân loại, tiếp tục thông báo, yêu cầu tổ chức khẩn trương liên hệ với Sở để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục; tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố tại trang thông tin điện tử http://tnmtnd.hanoi.gov.vn

Đối với đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, thông báo đến các hộ dân và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm...

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời thanh tra, xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã lập đường dây “nóng”, email, trang facebook để trao đổi thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về công tác cấp GCN quyền sử dụng đất...

Thùy Linh