Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế

04/02/2022 12:07 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 26-1-2022 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội

Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế - Ảnh 1.

Quyết định trên nhằm thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10-12-2020 của Chính phủ (đợt 1) năm 2022.

Theo Quyết định, phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 65 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã của thành phố Hà Nội tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1) năm 2022 với tổng kinh phí gần 8,7 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2022 của ngân sách cấp Thành phố là 643,464 triệu đồng. Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2022 của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã là hơn 7,577 triệu đồng. Nguồn dự toán ngân sách được giao, nguồn thu được để lại sử dụng theo quy định, các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị là hơn 470,4 tỷ đồng.

Thành phố giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung; trích kinh phí từ ngân sách quận, huyện, thị xã; sử dụng các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị để thực hiện chi trả cho các đối tượng theo đúng chế độ, chính sách quy định. Sở Nội vụ, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.

MH

Top