Hà Nội sẽ kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

10/04/2021

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/5/2021 đến 15/10/2021, UBND thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Đối tượng kiểm tra bao gồm: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố; 100% UBND cấp xã và lựa chọn một số cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra: Công tác triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã ban hành. Việc thực hiện trách nhiệm của UBND các cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật Phòng cháy và chữa cháy và Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra (nếu có); về công tác tổ chức thường trực sẵn sàng “bốn tại chỗ” về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố là cơ quan Thường trực, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố. UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra; thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện…

UBND Thành phố cũng thành lập Đoàn kiểm tra cấp Thành phố, do Phó Chủ tịch Thường Trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn làm Trưởng đoàn. Cùng với đó, thành lập 30 đoàn kiểm tra cấp huyện và giao UBND cấp huyện thành lập mỗi đơn vị 1 đoàn kiểm tra liên ngành (đối tượng, thời gian kiểm tra do đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định).

Minh Hương