Hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề 'nóng' được quan tâm

04/12/2018

(Chinhphu.vn) - Sáng 4/12, báo cáo trước Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội Khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, trong năm 2019, hoạt động giám sát của HĐND Thành phố sẽ tập trung vào những vấn đề "nóng" được nhân dân quan tâm.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Gia Huy

Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND Thành phố đã tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành chương trình và tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

HĐND Thành phố đã tích cực, chủ động tổ chức Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 HĐND khóa XV để quyết nghị, ban hành 3 nghị quyết thường kỳ và 7 nghị quyết chuyên đề. Ngay sau khi ban hành, các nghị quyết đã được UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai đúng quy định, thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực.

Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố được triển khai tích cực để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, xem xét, thông qua 15 báo cáo, 6 nghị quyết thường kỳ; 9 báo cáo, 14 nghị quyết chuyên đề và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Hai phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố cũng được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, được Trung ương, HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước và cử tri Thủ đô quan tâm theo dõi, đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới HĐND các cấp. Các phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, cầu thị, từng vấn đề, nhất là chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; biện pháp khắc phục rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành.

Cùng với các hoạt động giám sát tại các kỳ họp của HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND; Thường trực, các Ban, Văn phòng, đại biểu HĐND Thành phố đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Trong đó HĐND Thành phố tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề: Giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; giám sát về tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Điểm mới là hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND Thành phố, Thường trực HĐND đã có văn bản điều hòa, hướng dẫn hoạt động giám sát và tổng hợp, công bố công khai lịch giám sát của tất cả các Tổ đại biểu HĐND Thành phố. Cùng với đó là sự vào cuộc, tích cực thể hiện vai trò nhiệm vụ của các Tổ và đại biểu HĐND, đến nay đã có 17/30 Tổ đã chủ động thực hiện 21 cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình đề ra và các tổ còn lại đang xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Tổng số đã có 123 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố, đã tiếp thu hơn 600 ý kiến, kiến nghị của cử trí. Các cuộc tiếp xúc cử tri đã từng bước đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã…

Trong năm 2019, HĐND Thành phố sẽ thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị quỵết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Chất lượng hoạt động của HĐND tiếp tục được nâng cao, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất năm 2019 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố.

HĐND Thành phố sẽ tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hằng tháng theo quy định; lựa chọn nội dung và chuẩn bị tốt tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND Thành phố; tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND Thành phố, trong đó, sẽ tổ chức, triển khai 3 cuộc giám sát chuyên đề: Giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính; giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban, Tổ đại biểu và Văn phòng, HĐND Thành phố triển khai theo lĩnh vực phân công, tập trung vào những vấn đề bức xúc, quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố, phù họp với thực tiễn địa phương…

Gia Linh