Hơn 93% DN niêm yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội báo lãi

12/05/2016

(Chinhphu.vn) - Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chỉnh kiểm toán năm 2015 của doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX.

Theo đó, về tình hình công bố Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2015 của doanh nghiệp niêm yết trên HNX, đã có 372/378 doanh nghiệp niêm yết đã công bố BCTC (không bao gồm IDV, GLT, MHL, VDL thay đổi niên độ kế toán), trong đó có 354 doanh nghiệp công bố BCTC đúng hạn, đạt tỷ lệ 93,7% (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước).

Căn cứ theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi năm 2015 chiếm 93,3%, giá trị lãi tăng 12,8% so với năm 2014. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 6,7%, giá trị lỗ giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình công bố BCTC kiểm toán năm 2015 của doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) trên HNX, đã có 237/275 doanh nghiệp ĐKGD đã công bố BCTC.

Căn cứ theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2015 đã được công bố của các doanh nghiệp ĐKGD, 193 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi năm 2015 tương ứng với giá trị lãi là 5.986 tỷ đồng, 44 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ tương ứng với giá trị lỗ là 2.325 tỷ đồng.

Huy Thắng