Khai thông vướng mắc quản lý, đầu tư phát triển chợ

13/04/2017

(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 83/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản tại cuộc họp về công tác quản lý, đầu tư phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp UBND quận, huyện, thị xã rà soát, xây dựng danh mục các chợ đề xuất ngân sách đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo xong trước ngày 10/4/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong dự thảo tờ trình của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu trình UBND Thành phố văn bản chỉ đạo các ngành thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố tại Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 31/3/2017 về kết quả giám sát tình hình quản lý, hoạt động một số chợ trên địa bàn Thành phố trước ngày 15/4/2017. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định của UBND Thành phố sửa đổi, thay thế các quyết định hiện hành về quy định quản lý, chuyển đổi, đầu tư và phát triển chợ trên địa bàn Thành phố; xin ý kiến của các ngành liên quan, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4/2017. Tiếp tục đôn đốc UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Tài chính tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp để dự thảo tờ trình của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng ngân sách đầu tư xây dựng, cải tạo chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố, kèm theo danh mục các chợ đề xuất ngân sách đầu tư, cải tạo; hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/4/2017.

Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương hoàn thành các thiết kế mẫu chợ (dành cho chợ Châu Long, chợ Ngã Tư Sở và cho quận, huyện nói chung), gửi xin ý kiến Sở Công Thương và sở, ngành, UBND quận, huyện liên quan; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/4/2017.

Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn Thành phố; phối hợp Sở Công Thương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các quận, huyện, thị xã.

Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố chủ trì cùng các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu, đề xuất UBND Thành phố về việc cho phép các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn Thành phố được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ theo quy định trước ngày 15/4/2017.

UBND quận Ba Đình báo cáo UBND Thành phố về dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chợ Châu Long trước ngày 20/4/2017; UBND quận Đống Đa nghiên cứu, đề xuất về việc lập dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chợ Ngã Tư Sở, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/4/2017; UBND thị xã Sơn Tây báo cáo UBND Thành phố về tình hình quản lý, hoạt động của chợ Nghệ và các chợ trên địa bàn thị xã trước ngày 10/4/2017.

UBND quận, huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố về tình hình triển khai Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn trước ngày 15/4/2017; thực hiện Văn bản số 464/TB-UBND ngày 23/11/2016 thông báo kết luận cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về công tác quản lý, đầu tư, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương trong công tác rà soát, lập danh mục các chợ đề xuất ngân sách đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo; xin ý kiến hướng dẫn, thẩm tra của Sở Quy hoạch Kiến trúc về quy hoạch, kiến trúc các dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn.

(Theo HN Portal)