Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025

20/02/2021

(Chinhphu.vn) - Đối với kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã và các chủ đầu tư chủ động khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp thành phố, cấp huyện.

Song song là xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 của đơn vị phù hợp với kịch bản thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; quyết liệt triển khai thực hiện để đạt mục tiêu cao nhất.

Ảnh minh họa

Đối với một số dự án chuyển tiếp xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố chưa hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định trước ngày 31/3/2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu phân bổ chi tiết các khoản mục chưa đủ điều kiện phân bổ đầu năm 2021 như: Nguồn ngân sách Trung ương để thu hồi các khoản ứng trước; ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện xây dựng nhà văn hóa thôn còn thiếu để hoàn thành chỉ tiêu “100% các thôn, làng có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng” trong năm 2021; thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và theo các chương trình, kế hoạch, đề án khác...

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021- 2025) của thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư rà soát, cập nhật và hoàn thiện kế hoạch. Còn về đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025): Đề xuất danh mục và mức vốn đối với các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; rà soát danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; rà soát số nợ xây dựng cơ bản và toàn bộ danh mục các dự án giai đoạn 2011-2015 đã được bố trí vốn nhưng chưa có trong danh mục 2016-2020 (nếu có), đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND thành phố, trong đó, nêu lý do không đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) đối với các dự án này; rà soát, chuẩn xác danh mục các dự án còn phải thu hồi vốn ứng đến nay của ngân sách Trung ương.

Đối với một số quận, huyện thực hiện ứng ngân sách cấp huyện (từ nguồn kết dư, nguồn cải cách tiền lương) để triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp thành phố đến nay ngân sách thành phố chưa hoàn trả hết (vẫn còn nợ ngân sách cấp huyện), UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện tổng hợp chính xác số vốn đề nghị ngân sách thành phố bố trí hoàn trả trong giai đoạn 2021-2025 kèm theo các văn bản pháp lý có liên quan.

Vĩnh Hoàng