Kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, kỷ niệm ngày thành lập

10/10/2017

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó, xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trong phạm vi đơn vị quản lý có hành vi lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi đơn vị quản lý.

Chấp hành nghiêm các quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức.

Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 2476/UBND-KT ngày 22/5/2017 của UBND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triệt để tiết kiệm ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, dự án, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền...

UBND Thành phố yêu cầu cơ quan tài chính các cấp và Kho bạc nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chi, rà soát quyết toán của các đơn vị để có biện pháp xử lý nếu có sai phạm.

Nguyên Phương