Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan hành chính nhà nước

09/06/2016

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố năm 2016.

UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra phạm vi áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố, trong đó chú trọng tới toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định liên quan và các yêu cầu pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó là việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp. Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng.

UBND TP Hà Nội sẽ kiểm tra việc đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng. Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập.

Qúa trình kiểm tra sẽ được triển khai từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016.

Minh Hương