Kiên quyết ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

15/05/2020

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nôi vừa có kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại. Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn Thành phố trong những năm tiếp theo.

Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; sự đồng thuận, tham gia với vai trò chủ thể, quan trọng của Nhân dân, cộng đồng xã hội trong bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đồng thời kiên quyết bài trừ, đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Thủ đô.

Việc tổng kết Chỉ thị số 46-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 213-TB/TW, ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư về “đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường sự ỉãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”...

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Chỉ thị số 46-CT/TW để tổ chức tổng kết, tập trung vào một số nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quan triệt, tổ chức triển khai thực hiện; kết quả nổi bật đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm và nêu kiến nghị, đề xuất nếu có.

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu, thường trực giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và xây dựng báo cáo, tổ chức tổng kết đảm bảo tiến độ Kế hoạch đề ra. Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu với Thường trực Thành ủy và Hội đồng thi đua Đảng bộ Thành phố về việc khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị theo quy định.

Hòa An