Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng

18/05/2016

(Chinhphu.vn) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong 10 năm qua, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, hàng năm, Thanh tra Thành phố đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế;...

Đồng thời, tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị triển khai thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại ít nhất 2 đơn vị trực thuộc để chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng, kịp thời, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2006 đến nay, toàn Thành phố đã triển khai 550 cuộc thanh tra, gần 400 cuộc kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Thanh tra Thành phố đã triển khai thanh tra 49 cuộc thanh tra tại 30 quận, huyện, thị xã, một số cơ sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố.

Qua thanh tra, kiểm tra đã nêu lên những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng tại các đơn vị.

Cần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Để đạt được mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên cần phải quyết tâm cao hơn nữa, phải xác định phòng, chống tham nhũng không phải là nhiệm vụ của một giai đoạn, của một tổ chức mà phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; hơn hết là phải thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng một cách toàn diện trên cả 2 yếu tố “phòng” và “chống”.

Để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Thanh tra Thành phố kiến nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng; trong đó, xem xét mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng sang cả lĩnh vực tư; rà soát những quy định, những nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế, hiệu quả thấp để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động;

Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Diệu Anh