Lưu ý về chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

07/03/2017

(Chinhphu.vn) - Để giúp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 đúng quy định, Cục thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn một số nội dung lưu ý về chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản chi của doanh nghiệp đáp ứng 3 điều kiện sau thì được xác định là chi phí hợp lí khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là, khoản chi thực tế phát sinh, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn từng lần từ 20 triệu đồng trở lên.

Về hồ sơ để xác định chi phí đối với hàng hóa bị tổn thất, hàng hóa bị hư hỏng đã được giảm thiểu các hồ sơ, thủ tục hành chính thì hồ sơ để được tính giảm trừ chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất gồm: Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập; hồ sơ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân (nếu có), hồ sơ để được tính giảm trừ chi phí liên quan đến hàng hóa bị hư hỏng bao gồm: Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ người lao động trong doanh nghiệp như nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, khu thể thao, nhà trẻ,... là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng đối với công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất; hóa đơn thanh toán công trình, hợp đồng, thanh lý hợp đồng; được theo dõi, quản lý, hạch toán theo quy định.

Doanh nghiệp chi trang phục bằng hiện vật có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì được tính vào chi phí hợp lí, trường hợp chi bằng tiền thì phần vượt trên 5 triệu đồng/người/năm không được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định, doanh nghiệp thuê tài sản (thuê nhà hay thuê xe…) của cá nhân thì không cần phải có hóa đơn tài chính mà chỉ cần có hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân) là đủ điều kiện để công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế Hà Nội cũng lưu ý, Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã bỏ quy định doanh nghiệp phải lập bảng kê theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC khi trực tiếp thanh toán tiền điện, tiền nước cho nhà cung cấp hoặc cho chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật thuế, các khoản thu sau không tương ứng với doanh thu tính thuế nhưng vẫn được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp; khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện,...; khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động...

Thùy Linh