Mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

06/03/2021

(Chinhphu.vn) - Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TBTHCTTT-TT ngày 3/3/2021 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Tiểu ban triển khai 3 đợt tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, đợt 1 từ tháng 1/2021, cao điểm tuyên truyền trong tháng 4/2021;

Đợt 2 từ ngày 1/5/2021 đến ngày bầu cử (23/5/2021);

Đợt 3, sau ngày bầu cử (23/5/2021).

Nội dung tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Cùng với đó, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri Thủ đô.

Tiểu ban cũng yêu cầu tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn thành phố…

Thông qua công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng phát luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân…

Vĩnh Hoàng