Mở đợt cao điểm tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19

16/09/2021

(Chinhphu.vn) – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trong phòng, chống dịch.

Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Để nâng cao ý thức tự giác cho cán bộ, nhân dân Thủ đô chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch, góp phần đẩy lùi nhanh dịch bệnh, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu công tác tuyên truyền phải bám sát nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch với nhiều hình thức, nội dung phù hợp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người dân Thủ đô nhận thức rõ hiểm họa, tác hại của việc không tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống dịch, thực hiện nếp sống “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19”...

Huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô trong hoạt động tuyên truyền, lồng ghép với chương trình, kế hoạch công tác, thực thi nhiệm vụ, các phong trào vận động của cơ quan, đơn vị, địa phương, các mô hình tự quản tại cộng đồng. Kết hợp tuyên truyền với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch. Xác định rõ việc tuyên truyền, chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch là một tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tăng cường tuyên truyền pháp luật có liên quan về phòng, chống dịch; thường xuyên định hướng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan về phòng, chống dịch COVID-19…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác này vào sinh hoạt định kỳ, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể; đưa việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch là tiêu chí để bình xét thi đua trong các tổ chức, đoàn thể, hội viên quản lý.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch này, cụ thể hóa việc thực hiện tại đơn vị, địa phương.

Minh Hương