Ngành văn hóa tập trung cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân

27/10/2021

(Chinhphu.vn) - Với mục tiêu phấn đấu đạt chỉ số SIPAS 85% vào năm 2023 và từ 90%- 95% vào năm 2025,  ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội tập trung cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021- 2025.

 

Theo Giám đốc Sở Văn hóa thể thao Hà Nội, ông Đỗ Đình Hồng, các hoạt động được triển khai nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở để cải thiện mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Văn hoá và Thể thao và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô đến năm 2025.

Để triển khai hiệu quả công tác này, Sở sẽ tích cực thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan về các hoạt động và kết quả xác định Chỉ số Hài lòng – SIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ đơn vị. Mở rộng các hình thức thông tin như đăng tải nội dung trên Cổng Thông tin điện tử Sở, Bản tin Văn hoá Hà Nội, tờ rơi tuyên truyền, để người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công lĩnh vực văn hoá, thể thao, gia đình dễ dàng, nhanh chóng.

Đồng thời Sở sẽ tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung TTHC, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí đối với từng TTHC tại Bộ phận Một cửa của đơn vị trên Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố và Trang thông tin điện tử của Sở, đơn vị. Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để các cá nhân, tổ chức phải đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân và tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp công chức, viên chức vi phạm các quy định về hành vi bị cấm trong quá trình thực hiện TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức. Tiếp tục công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử của cơ quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị theo quy định; khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức.

Triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ công tại Sở, đơn vị đảm bảo nghiêm túc, trung thực, đúng quy định (quá trình chọn mẫu điều tra xã hội học; phát, thu phiếu; tổng hợp kết quả) và công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận kết quả khảo sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Các phòng, ban, đơn vị được lựa chọn điều tra xã hội học hằng năm, căn cứ kết quả Chỉ số Hài lòng – SIPAS, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả kế hoạch nhằm tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Hài lòng – SIPAS chung của Sở.

Việc triển khai kế hoạch này sẽ được thực hiện tại 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Sở VHTT Hà Nội coi việc tiếp tục xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức là một trong những căn cứ quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động; mức độ hoàn thành nhiệm vụ; năng lực chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị.

Ngày 11/6/2021, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Phấn đấu chỉ số SIPAS của thành phố năm 2023 đạt trên 85%, năm 2025 đạt từ 90% đến 95%.

Minh Anh