Ngành Y tế Thủ đô áp dụng quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

15/05/2018

(Chinhphu.vn)- Sở Y tế vừa có Kế hoạch số 908/KH-SYT về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Theo đó, Sở đặt mục tiêu quy trình hóa các hoạt động giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan Văn phòng Sở Y tế và tiết kiệm các nguồn lực trong việc giải quyết các công việc. Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chát lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở phấn đấu 100% các phòng, ban tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; 100% các TTHC đã công bố được xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tháng 6/2018, cơ quan Văn phòng Sở Y tế tiến hành công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở sẽ tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng mô hình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Y tế Hà Nội. Các phòng, ban tiến hành xây dựng quy trình giải quyết công việc theo quy định, đặc biệt là các quy trình trong công tác khám bệnh, chữa bệnh; quy trình về dược mỹ phẩm...  quy trình về TTHC (đối với các đơn vị có giải quyết TTHC).

Đồng thời, chuẩn hóa quy trình giải quyết tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế theo quy trình ISO. Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng yêu cầu. Xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc; mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Y tế Hà Nội.

Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chẩt lượng để áp dụng cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiếu một năm một lần để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị.

Bảo Khánh