Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

11/12/2018

(Chinhphu.vn)-Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Theo mục tiêu nghị quyết đề ra, năm 2019, Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đi vào thực chất hơn nữa; Phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước xây dựng thành phố thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp. Củng cố quốc phòng, an ninh; Đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra, HĐND TP quyết nghị 15 giải pháp trọng tâm, đồng thời giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

HĐND Thành phố kêu gọi Nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Chỉ tiêu chủ yếu:
(1). Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7,4-7,6%.
(2). GRDP bình quân đầu người: 118-120 triệu đồng.
(3). Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: 10,5-11%.
(4). Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 7,5-8,0%.
(5). Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,1%.
(6). Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%.
(7). Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%.
(8). Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
(9). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 88,2%.
(10). Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: 90%.
(11). Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 30%.
(12). Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,3%.
(13). Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: <4%.
(14). Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 67,5%.
(15). Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": 87,5%.
(16). Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 61%.
(17). Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 71,5%.
(18). Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 100 trường.
(19). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 69%.
(20). Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 30 xã.
(21). Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: khu vực đô thị trên 98%; khu vực nông thôn 90%;
(22). Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuấn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Đối với cụm công nghiệp xây dựng mới 100%; Đối với cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động: 100%.

Vĩnh Hoàng