Nghiêm cấm nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC

27/09/2017

(Chinhphu.vn)-UBND Thành phố Hà Nội vừa ra văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và Thành phố về công tác này; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); kịp thời trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố TTHC thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết TTHC theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết TTHC.

Yêu cầu Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập trung kiểm tra việc niêm yết, tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của các đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền; định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định.

Vĩnh Hoàng