Nhiều chuyển biến rõ nét trong sắp xếp bộ máy chính trị Thủ đô

12/10/2020 5:00 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 12/10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã chia sẻ về nội dung “Kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương (khóa XII)”.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thùy Linh

Theo Giám đốc Sở Nội Vụ Vũ Thu Hà, Hà Nội có số lượng đầu mối tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lớn nhất cả nước: 54 cơ quan hành chính, 2.787 đơn vị sự nghiệp, 584 xã, phường, thị trấn, 7.968 thôn, tổ dân phố, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp là 153.875 biên chế.

Qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố đã khắc phục cơ bản tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động kém hiệu quả; tổ chức bộ máy gọn nhẹ và hiệu quả hơn, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét; được bình chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô trong giai đoạn 2015-2020. Đến nay, có thể nói, Hà Nội là một trong địa phương đầu tiên hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18/NQ-TW, 19-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật. Cụ thể tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế đã giảm 1 cơ quan hành chính cấp Sở, 2 chi cục, 3 phòng chuyên môn cấp huyện; giảm 65 phòng thuộc Sở (29%) từ 224 phòng xuống còn 159 phòng; giảm 290 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 10,4%) từ 2.787 đơn vị xuống còn 2.497 đơn vị. Đặc biệt, thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, sắp xếp xong 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố thành 5 Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND Thành phố, 3 Ban Quản lý Duy tu thuộc Sở, 3 Ban Quản lý dự án đặc thù và 30 Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Quận, huyện, thị xã, tổng giảm 29 đơn vị (giảm 41,4%). Giảm 05 đơn vị hành chính cấp xã, từ 584 xuống còn 579; giảm 2.708 thôn tổ dân phố (giảm 34%), từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố…

Nhiều cách làm hay của Hà Nội đã được Trung ương ghi nhận và cụ thể hóa để nhân rộng như sáp nhập 3 đơn vị Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể thao, Đài truyền thanh cấp huyện; sáp nhập 2 đơn vị Trung tâm Y tế và Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện; sáp nhập 2 đơn vị Ban bồi thường GPMB và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện và giao UBND quận, huyện, thị xã quản lý. Thành phố cũng đã chủ động, sáng tạo, đề xuất các mô hình mới thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện trên cơ sở tổ chức lại các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc.

Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, đến năm 2021, giảm đầu mối bên trong, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp, giảm biên chế tối thiểu 10% so với năm 2015. Đến nay, Thành phố hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm số phòng thuộc Sở (29%), giảm số đơn vị sự nghiệp công lập (10,4%), giảm thôn, tổ dân phố (34%). Hoàn thành chỉ tiêu giảm 10% biên chế công chức. Đồng thời, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Sau gần 3 năm triển khai đề án vị trí việc làm, toàn Thành phố đã có 646 trường hợp phải thay đổi theo vị trí việc làm. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng khung năng lực xây dựng; công tác bổ nhiệm, nâng ngạch, thăng hạng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật... đúng theo vị trí việc làm, bước đầu đã phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sở trường công tác của từng cán bộ; công tác tham mưu chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị được nâng cao…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Sở Nội vụ đề xuất cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành của Thủ đô, thực sự hướng tới người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/ NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn…

Thùy Linh-Thiện Tâm

Top