Phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020

11/12/2018

(Chinhphu.vn)-Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu, năm 2019, tỷ lệ tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ít nhất bằng 30% - 50% so với năm 2018.

Năm 2020, tỷ lệ tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 95% số đối tượng thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ít nhất bằng 30% - 50% so với năm 2019.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, thành phố sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan: BHXH, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã thành phố... trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, xác định rõ lao động của doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là thanh tra chuyên ngành BHXH về đóng BHXH, tập trung kiểm tra, thanh tra cả doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên qụan đến chính sách BHXH tự nguyện. Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích thực hiện tốt chính sách đối với lao động, tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1/01/2018; khuyến khích các cơ qụan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, quản lý BHXH...

Bảo Khánh