Phát triển kinh tế HTX nông nghiệp tạo chuyển biến cho sản xuất ngành

21/10/2021

(Chinhphu.vn) - Các HTX nông nghiệp của Hà Nội đã từng bước tạo sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Đồng thời tạo nền tảng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

HTX nông nghiệp hữu cơ Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Thiện Tâm

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội, tính đến ngày 31/8/2021, Hà Nội có 1.293 HTX nông nghiệp tại 26 quận, huyện, thị xã. Trong đó, có 1.122 HTX đang hoạt động (chiếm 86,77%) và 171 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể (chiếm 13,23%).

Kết quả tổng hợp đánh giá đến hết năm 2020, có 1.005 HTX nông nghiệp đánh giá phân loại. Trong đó loại tốt có 180 HTX, khá 360 HTX (chiếm 35,82%)...

Các HTX nông nghiệp đã từng bước tạo sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tạo nền tảng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất),… Các mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp và HTX chuyên ngành hoạt động hiệu quả cho thấy năng lực trình độ của người đứng đầu HTX nông nghiệp là yếu tố quyết định. Bên cạnh đó năng lực về vốn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đầu tư; xây dựng phương án tổ chức sản xuất và kinh doanh thích ứng, đáp ứng với cơ chế thị trường. Sự đa dạng dịch vụ hoạt động ngoài dịch vụ truyền thống (dịch vụ đầu vào, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ khác) đã đem lại hiệu quả cho các thành viên và hội đồng quản trị HTX. 

Thành phố Hà Nội hiện có 84 HTX tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 60 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 64 HTX với 282 sản phẩm OCOP được Thành phố đánh giá, phân hạng (143 sản phẩm 3 sao, 138 sản phẩm 4 sao và 01 sản phẩm 5 sao).

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT, để phát huy vai trò của HTX, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch củng cố kiện toàn HTX nông nghiệp; kế hoạch Phát triển kinh tế trang trại bền vững nhằm triển khai hỗ trợ phát triển đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ và trang trại.

Thiện Tâm