Quận Ba Đình: Triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách hành chính năm 2018

15/01/2018

(Chinhphu.vn)-Năm 2018, quận Ba Đình đặt mục tiêu 100% các dịch vụ công trực tuyến cấp quận, cấp phường được triển khai theo chỉ đạo của thành phố. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 100% các TTHC được công khai, minh bạch theo quy định.

100% các cơ quan, đơn vị từ quận đến phường áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008-Ảnh minh họa

Duy trì 100% số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn. Thực hiện đơn giản hoá tối thiểu 10% TTHC cấp quận và cấp phường; đặc biệt là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ, chuyển sang công ty cổ phần. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tinh giản biên chế, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn điện cho các đơn vị sự nghiệp công lập về tài chính, trong thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Về cải cách tài chính công, quận Ba Đình yêu cầu 100% các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính theo lộ trình, kế hoạch của thành phố. Giảm cơ cấu chi thường xuyên, tạo cơ sở đến năm 2020, cơ cấu chi thường xuyên giảm xuống còn từ 50-52% tổng chi ngân sách địa phương.

Tương tự, trong hiện đại hoá hành chính, quận Ba Đình phấn đấu 100% các cơ quan hành chính sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng nội bộ trao đổi các văn bản, tài liệu chính thức (trừ các văn bản không chuyên qua mạng theo quy định) giữa các cơ quan hành chính hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa dùng chung kết nối cổng dịch vụ công thống nhất toàn Thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ứng dụng dùng chung của thành phố thông qua máy tính bảng đã được trang bị để xử lý và điều hành công việc, giảm văn bản, giấy tờ.

Đặc biệt, quận phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh đạt trên 60%. Các dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực khác đạt tối thiểu 30% được thực hiện qua mạng. 100% các cơ quan, đơn vị từ quận đến phường áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Hoàn thành việc xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp quận và 5 phường (Cống Vị, Vĩnh Phúc, Nguyễn Trung Trực, Quán Thánh, Phúc Xá) theo theo mô hình một cửa hiện đại.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, UBND quận Ba Đình yêu cầu 100% thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị mình. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2018 đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của thành phố, quận; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

100% các phòng, ban, phường được kiểm tra công tác CCHC; bảo đảm các nhiệm vụ CCHC được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc quận năm 2018 trên đạt 85%. Công tác đánh giá xác định Chỉ số CCHC cấp phường được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

Vĩnh Hoàng