Rà soát toàn bộ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

16/06/2021

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội các nội dung về đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, đơn vị liên quan, tổng hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu, dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các nội dung liên quan đến trách nhiệm nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo phải làm rõ tình hình, kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2021; rà soát lại các văn bản kết luận, chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, cơ quan liên quan để tham mưu điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành; rà soát, thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% (TP. Hà Nội là 25%) và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm phải bố trí và dự án nhà ở xã hội; tình hình triển khai thực hiện cơ chế thí điểm 5 khu nhà ở xã hội tập trung; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất kiến nghị những nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, HĐND Thành phố, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2021.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, kiểm tra, rà soát quỹ đất 20% (25%) toàn bộ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội), dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội, kể cả quy hoạch chi tiết phân cấp quận, huyện, thị xã; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội).

Các Sở tổng hợp gửi Sở Xây dựng và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/6/2021.

Nguyên Phương