Rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường

19/01/2018

(Chinhphu.vn)-Năm 2017, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) như: Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày; lĩnh vực đo đạc bản đồ đã giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày làm việc.

Sở TN&MT Hà Nội đã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính-Ảnh minh họa

Đồng thời rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó, thực hiện rà soát từng thành phần hồ sơ, liên thông hồ sơ, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50%. Đây là bước tiến rõ rệt, thành công, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân.

Trong công tác quản lý đất đai, Sở đã hoàn thành thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 30 quận, huyện, thị xã làm căn cứ thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích đến hết năm 2017 thực hiện là 1.992 dự án, diện tích 7.191,89ha (đạt 81,84% kế hoạch).

Trong đấu giá quyền sử dụng đất, thu nghĩa vụ tài chính từ đất cũng được triển khai tích cực, kết quả thực hiện đấu giá toàn thành phố đạt 7.955 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 79,6 % kế hoạch. Sở đã cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu là 1.532.861 thửa/1.551.951 thửa.

Trong năm 2017, Sở đã hoàn thànnh lập hồ sơ hiện trạng sử dụng, quản lý đất đai của nông, lâm trường, trạm trại và tổ chức bàn giao sản phẩm dự án cho UBND cấp huyện, cấp xã, các chủ sử dụng đất để quản lý, sử dụng. Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản dần đi vào nền nếp, Sở TN&MT đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

Về công tác bảo vệ môi trường, trong năm qua, Sở đã xây dựng Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thanh phố giai đoạn 2016-2020, Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đã xây dựng và triển khai Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đã triển khai nhiệm vụ thay thế bếp than tổ ong và hạn chế đốt rơm rạ trên địa bàn Thành phố...

Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong năm 2018, trong hội nghị tổng kết của Sở TN&MT diễn ra ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đề nghị Sở TN&MT tập trung thực hiện một nhiệm vụ như: Quyết liệt hơn trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó, cần tích cực phối hợp với các địa phương; Sở cần sớm hoàn thành việc quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai một cách khoa học; chú trọng việc GPMB các công trình, dự án trọng điểm của thành phố như các dự án về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu...

Ngoài ra, Sở và các địa phương cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về tài nguyên và môi trường; tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên, môi trường như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình mục tiêu về môi trường, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu…

Vĩnh Hoàng