Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động một số xí nghiệp nông, lâm nghiệp

21/06/2016

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Ảnh minh họa

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đồng thời khẩn trương thực hiện nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội hoàn thiện dự thảo phương án sắp xếp đối với 3 chi nhánh (Xí nghiệp Chè Lương Mỹ, Xí nghiệp Dứa Suối Hai, Xí nghiệp Nông lâm nghiệp Sông Đà); hoàn chỉnh phương án sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 29/6/2016…

Trước đó, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sắp xếp đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội và công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Trong đó nhấn mạnh, theo quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội ngoài việc thực hiện theo các công văn của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội vẫn phải xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Anh Minh