Sẽ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về hoạt động của chính quyền

15/01/2021

(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội sẽ chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với hiệu lực hiệu hoạt động của chính quyền, không phụ thuộc vào thời gian và cách thức khảo sát của tổ chức nước ngoài; đổi mới hình thức lấy ý kiến, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin…

Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 06/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/6/2020 về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đánh giá, công tác triển khai Kế hoạch số 122/KH-UBND đã được các cơ quan, đơn vị chủ động; phần lớn các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai, một số đơn vị bổ sung vào chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2020. UBND các quận, huyện, thị xã đều đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể. Việc quán triệt nhiệm vụ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố về Chỉ số PAPI. Từ đó xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Công tác kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND được tăng cường từ cấp thành phố đến cơ sở, tăng cường kiểm tra đột xuất, chú trọng địa bàn cấp xã, phường, thị trấn; chỉ rõ tồn tại cần khắc phục đối với từng đơn vị; thực hiện tái kiểm tra; tổ chức hội nghị chuyên đề... đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế của các đơn vị; đồng thời hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chỉ số PAPI và nhiệm vụ cụ thể của chính quyền cấp cơ sở.

Trong năm 2020, ngành Nội vụ Hà Nội đã chủ động trong nắm tình hình, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thực hiện tốt các nội dung tổng hợp cỡ mẫu điều tra, hỗ trợ công tác điều tra trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện là địa bàn khảo sát Chỉ số PAPI năm 2020 tích cực chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch của thành phố, chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền tới người dân, phối hợp tổ chức tốt việc khảo sát, như các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa.

Các sở, ngành được thành phố giao chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các chỉ số nội dung, nội dung thành phần thuộc Chỉ số PAPI đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực phụ trách; hướng dẫn, kiểm tra theo ngành dọc; thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo về tiến độ và chất lượng nội dung, như các sở Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2021, UBND thành phố Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội nhằm triển khai toàn diện trên 8 chỉ số nội dung thuộc Chỉ số PAPI. Cùng với đó, đổi mới cách thức giao nhiệm vụ đối với các sở, ngành, đơn vị theo hướng chủ trì tham mưu, chủ động đề xuất nội dung, nhiệm vụ cụ thể thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện theo các chỉ số nội dung và nội dung thành phần của Chỉ số PAPI.

UBND thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2021 tại các địa phương, đơn vị; đồng thời gắn với kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra. Đưa kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội trong đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác thông tin, báo cáo; đánh giá chất lượng, tiến độ báo cáo của đơn vị để đánh giá, xếp loại thi đua và khen thưởng hằng năm.

Thành phố cũng đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, chú trọng các hình thức thông tin cơ sở gần gũi, trực tiếp đến cá nhân, tổ chức, các hình thức được đông đảo người dân quan tâm truy cập và tương tác cao (trang thông tin điện tử, mạng xã hội...); nâng cao hình thức, chất lượng tuyên truyền, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, thu hút các đối tượng.

UBND thành phố chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với hiệu lực hiệu hoạt động của chính quyền, không phụ thuộc vào thời gian và cách thức khảo sát của tổ chức nước ngoài; đổi mới hình thức lấy ý kiến, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin… Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai thực hiện và giám sát quá trình khảo sát, xác định Chỉ số PAPI trên địa bàn thành phố.

Minh Hương