Sẽ kiểm tra công tác cải cách hành chính của Hà Nội

16/06/2016

 (Chinhphu.vn) - UBND thành phố đã lựa chọn, đề xuất Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đến kiểm tra trực tiếp 8 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, UBND quận Long Biên, UBND quận Nam Từ Liêm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Các sở Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được thành phố giao trong công tác cải cách hành chính của thành phố, xây dựng báo cáo chuyên đề và gửi văn bản báo cáo chuyên đề về Sở Nội vụ trước khi Đoàn kiểm tra đến làm việc với thành phố để tổng hợp chung, xây dựng dự thảo báo cáo của thành phố.

Liên quan đến một số nội dung cần quan tâm khi xây dựng báo cáo chuyên đề, Sở Tư pháp tập trung vào công việc như: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; công tác kiểm soát TTHC; tình hình triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC trên một số lĩnh vực, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân...

Sở Tài chính tập trung vào công việc: Cải cách tài chính công; việc đổi mới cơ chế quản lý và sử dụng tài sản công; việc thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung vào công tác tuyên truyền cải cách hành chính; việc phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành tại các cơ quan, đơn vị, trong giao dịch giải quyết các TTHC với tổ chức, công dân và doanh nghiệp và trong giải quyết các công việc trong nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung vào việc đẩy mạnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung vào tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính CCHC theo nghị quyết của Chính phủ; việc xây dựng công sở theo hướng tập trung, có đủ điều kiện, phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức đến liên hệ và giải quyết công việc; việc thực hiện phân cấp trong quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố…

Anh Minh