Sơ kết triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

21/08/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND về sơ kết triển khai thực hiện Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND thành phố ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP.Hà Nội.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân-Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo sơ kết; các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước ngày 30/8.

Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ) hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu, tổng hợp danh sách đề nghị và báo cáo UBND thành phố trong tháng 9/2017.

Dự kiến, UBND thành phố tổ chức sơ kết trong tháng 10/2017.

Thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện cơ bản tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Có thể nhận thấy kết quả bước đầu của cải cách thủ tục hành chính thông qua thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" là đã giảm việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp trên các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" cũng đã góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, cơ chế "một cửa liên thông" đã điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân dân và công chức, tạo cơ chế giám sát, quản lý của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, thể hiện rõ bản chất của công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bảo Khánh