Sửa đổi, bãi bỏ một số TTHC để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

05/10/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý sửa đổi, bổ sung 53 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó 49 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 4 thủ tục lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý bãi bỏ 57 thủ tục hành chính

Đây là nội dung theo Quyết định số 4324/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về “Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; Lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội”.

Theo quyết định, đối với các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố thống nhất công bố ban hành mới 33 thủ tục hành chính, gồm: 2 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 22 thủ tục lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; 4 thủ tục lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 1 thủ tục lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 1 thủ tục lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 3 thủ tục lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

UBND Thành phố cũng đồng ý sửa đổi, bổ sung 53 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: 49 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 4 thủ tục lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

UBND Thành phố cũng đồng ý bãi bỏ 57 thủ tục hành chính gồm 24 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, 28 thủ tục lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; 1 thủ tục lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 4 thủ tục lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Đối với các danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố thống nhất sửa đổi, bổ sung danh mục 5 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Minh Anh