Tập trung tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

11/10/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo tập trung triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp các thủ tục hành chính (TTHC) lên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia, bảo đảm cung cấp tối thiểu 30% DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, tập trung phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan tại danh mục DVC trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2020 để bảo đảm việc tổ chức triển khai trên địa bàn Thành phố theo đúng tiến độ về thời gian.

Rà soát các DVC của Thành phố đang cung cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt; thực hiện đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC trước hạn, đúng hạn, quá hạn đối với các TTHC đang cung cấp trên Cổng DVC của Thành phố lên Cổng DVC quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thời gian hoàn thành và báo cáo UBND Thành phố về kết quả này trước ngày 25/10/2020.

Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất có biện pháp chấn chỉnh đối với cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các DVC đã được tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. Phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Bảo hiểm xã hội Thành phố làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện triển khai cung cấp các dịch vụ: Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng DVC quốc gia; tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn Thành phố trước ngày 15/10/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến việc đẩy mạnh thực hiện DVC trực tuyến và các chức năng tiện ích khác trên Cổng DVC quốc gia, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính thuộc Thành phố để tạo hiệu ứng lan tỏa trong triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND Thành phố trong việc triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp DVC trực tuyến của thành phố trên Cổng DVC quốc gia theo chỉ đạo của UBND Thành phố; bảo đảm việc triển khai các DVC trực tuyến đúng lộ trình thời gian. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc rà soát, đề xuất bổ sung danh mục, lộ trình các DVC trực tuyến sẽ kết nối, tích hợp lên Cổng DVC quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; việc đề xuất, lựa chọn giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử bảo đảm nguyên tắc: Hiệu quả, thuận tiện người dùng, tránh lãng phí.

Các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; chỉ đạo và tổ chức triển khai việc thực hiện các DVC trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết tại UBND cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của đơn vị; không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đặc biệt là tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ và kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến tại đơn vị; kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các DVC đã được tích hợp trên Cổng DVC quốc gia.

Nguyên Phương