Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội

12/02/2019

(Chinhphu.vn)- Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

Theo đó, Trưởng ban là Chủ tịch UBND Thành phố; Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; Ủy viên Thường trực kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo là Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Lê Tự Lực; và lãnh đạo một số sở, ngành làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Cũng theo quyết định, Văn phòng UBND Thành phố là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan dự thảo, trình Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác giúp việc.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành; Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách Thành phố giao cho Văn phòng UBND Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Căn cứ Quyết định này, các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị do người đứng đầu làm Trưởng ban.   

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác, Giám đốc sở, ban, ngành Thành phố; Thủ trưởng cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Huy Thành