Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Sunway Hà Nội

17/04/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Sunway Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Cụ thể, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh tại Khách sạn Sunway Hà Nội (số 19 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) phục vụ công tác cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng: Quyết định cho phép khách sạn Sunway Hà Nội được thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; Ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly y tế tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại khách sạn Sunway Hà Nội. Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly; Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành Quyết định kết thúc nhiệm vụ cho Khách sạn.

UBND TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.

Sở Y tế, Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

Minh Hương