Thống kê chi tiết các di tích bị xuống cấp để tu bổ

04/06/2018

(Chinhphu.vn) - Trên địa bàn Hà Nội có hơn 1.160 di tích đã xếp hạng cấp Quốc gia, tuy nhiên có nhiều di tích bị xuống cấp, phân bố chủ yếu tại các huyện ngoại thành. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết hiện đang tổng hợp, trình danh mục thống kê chi tiết các di tích xuống cấp để tu bổ.

Theo thống kê mới nhất, toàn thành phố Hà Nội hiện có 2.462 di tích đã xếp hạng trên tổng số 5.922 di tích. Cụ thể, Hà Nội có một di sản Thế giới; 14 di tích xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt; 1.164 di tích di tích xếp hạng cấp Quốc gia; 1.284 di tích xếp hạng cấp thành phố, trong đó di tích Cách mạng kháng chiến: 44 di tích (đã xếp hạng). Di tích chưa xếp hạng là 3.460 di tích. 

Các di tích đã xếp hạng cấp Quốc gia, hiện do UBND các huyện quản lý theo phân cấp của UBND thành phố Hà Nội. 

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, đang trong tình trạng xuống cấp, rất cần được tu bổ tôn tạo kịp thời. Trong số hơn 1.160 di tích đã xếp hạng cấp Quốc gia có khoảng 20% số di tích bị xuống cấp; số di tích xuống cấp nặng cần đầu tư tu bổ kịp thời khoảng 60 di tích; việc tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa phải được các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương lập dự án theo quy định. Đồng thời, nguồn tài chính để bảo vệ và phát huy giá trị di tích cũng sẽ được ghi trong Luật Di sản văn hóa.

Điều 58 Luật Di sản văn hóa quy định, nguồn tài chính để bảo vệ và phát huy giá trị di tích được thực hiện từ các nguồn ngân sách nhà nước, các khoản thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di sản văn hóa và nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức, các nhân trong nước và nước ngoài.

Điều 16, Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố (ban hành theo Quyết định số: 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố). Theo đó Thành phố đầu tư tu bổ các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến do cấp huyện quản lý và hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích quốc gia do cấp huyện đang quản lý;

Cấp Huyện đầu tư tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích còn lại trên địa bàn (trừ các di tích do Thành phố đầu tư) và đối ứng cùng ngân sách Thành phố đầu tư tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích quốc gia do cấp huyện đang quản lý.

Minh Anh