Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII

13/10/2020

(Chinhphu.vn) - Chiều 13/10, với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết đại hội.

* Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII ra mắt Đại hội

* Hà Nội: 60 đại biểu được bầu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

* 71 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

* Đan Phượng phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao

* Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới khởi sắc

* Đầu tư thích đáng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao

* Xây dựng Hà Nội thành Trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước

* Nhiều chuyển biến rõ nét trong sắp xếp bộ máy chính trị Thủ đô

* Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

* Đảng viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống

* Đảng bộ TP. Hà Nội: Tận dụng thời cơ, vận hội để xây dựng và phát triển Thủ đô

* Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII

* Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Trưởng đoàn Thư ký cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội họp từ ngày 11-13/10/2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Đại hội đã thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố quyết nghị tán thành chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; tán thành những nội dung cơ bản đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI và mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2020-2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Cụ thể, về mục tiêu tổng quát, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Đại hội xác định các khâu đột phá gồm ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch…

Đại hội thống nhất thông qua 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 đã trình bày chi tiết trong Báo cáo chính trị là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố, triển khai mạnh mẽ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô;

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng thành phố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII cần phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII gồm 71 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để quyết định chuẩn y theo quy định...

Thùy Linh-Thiện Tâm