Thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng, phát triển văn hóa

15/01/2021

(Chinhphu.vn) – 8 nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra trong Kế hoạch số 08/KH-UBND về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020, của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, UBND Thành phố triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nội dung trên. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền về thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô kế thừa truyền thống, các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, gắn với tình hình thực tiễn, các điều kiện cụ thể của thành phố và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tính đặc thù của văn hoá, vừa bảo đảm để văn hoá, văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do sáng tạo của cá nhân trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn.

UBND Thành phố cũng triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế…, đặc biệt là phát triển hài hoà giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá với các hoạt động phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Thủ đô với các tỉnh, thành trong cả nước và bạn bè quốc tế. Chú trọng thực hiện các chương trình phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; giữ gìn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số, các giá trị văn hóa trong tôn giáo, tín ngưỡng.

Khuyến khích, tạo điều kiện sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời, phát triển sâu rộng văn học nghệ thuật quần chúng. Đầu tư nhiều hơn cho hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Thành phố sẽ tập trung phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

UBND thành phố mong muốn nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020, của Bộ Chính trị.

Minh Hương