Thực hiện báo cáo thông qua hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ

10/04/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

 

Yêu cầu trên nhằm triển khai văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ bắt đầu từ kỳ báo cáo quý I/2021 đối với 6 chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Để việc triển khai hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và phân công đầu mối chủ trì, phối hợp cập nhật và gửi số liệu báo cáo đối với 6 chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP về Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ thông qua chức năng của hệ thống bắt đầu từ kỳ báo cáo quý I/2021. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn, cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội việc thực hiện đối với báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều 10 Thông tư số 01/2020/TT- VPCP.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện theo từng chế độ báo cáo được quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP truy cập nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký tài khoản theo hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đã được phân quyền trên hệ thống báo cáo chính phủ theo Công văn số 1792/VP-KSTTHC ngày 10/3/2021 thì không phải đăng ký tài khoản; thực hiện phân quyền theo hướng dẫn trên cơ sở tài khoản quản trị đã được phân cấp cho đơn vị mình.

Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản của đơn vị mình và kịp thời thông báo cho Văn phòng UBND thành phố trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh; rà soát các danh mục: Cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa giới hành chính trên hệ thống thông tin báo cáo, các trường hợp phát hiện thông tin chưa đúng, chưa đầy đủ đề nghị kịp thời có thông tin để tổng hợp đề nghị điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Chỉ đạo đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị phối hợp với Văn phòng UBND thành phố nghiên cứu các yêu cầu về chỉ tiêu, kỳ báo cáo của các biểu 06c và biểu 06g Phụ lục II Thông tư số 01/2020/TT-VPCP để báo cáo Văn phòng Chính phủ thực hiện chỉnh sửa phần mềm hệ thống báo cáo, bảo đảm cung cấp đầy đủ các số liệu báo cáo của các cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo phương thức tích hợp tự động số liệu báo cáo của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nguyên Phương