Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở thành nề nếp

04/01/2022 1:02 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của kế hoạch đề ra phấn đấu 100% cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố được quán triệt và thực hiện những quy định trong quy tắc ứng xử, duy trì thành nền nếp, thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch đề ra 5 nhóm nội dung gồm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền quy tắc ứng xử; nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy tắc ứng xử gắn với phong trào văn hóa nơi công sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình quy tắc ứng xử gắn với các phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử gắn với chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác khác trong cơ quan, đơn vị; tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng nội dung, kế hoạch năm tiếp theo.

Thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thân thiện, chuyên nghiệp; Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp. Đặc biệt là xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hóa.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần gương mẫu thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng. Các hội viên của các tổ chức đoàn thể gương mẫu thực hiện quy tắc, làm nòng cốt trong việc lan tỏa, tuyên truyền thực hiện tốt quy tắc ứng xử đối với tổ chức, đoàn thể. Nêu cao vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu, người lớn tuổi trong việc tuyên truyền, giáo dục định hướng thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thế hệ trẻ.

Thông qua thực hiện tốt các nhóm nội dung trên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan thuộc thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện” góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 

Top