Tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

16/10/2017

(Chinhphu.vn) – Báo cáo kết quả triển khai cụ thể các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND thành phố Hà Nội cho biết, tính đến nay, hầu hết các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ.

 

Theo Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/9/2017, tổng số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là 379 nhiệm vụ. Đến nay Thành phố đã hoàn thành 132 nhiệm vụ. 239 nhiệm vụ nhiệm vụ đang trong hạn thực hiện. Còn 8 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành.

Từ 01/01/2017 đến ngày 28/9/2017, tổng số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố là 212 nhiệm vụ, Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành 42 nhiệm vụ. 163 nhiệm vụ đang trong hạn thực hiện. 7 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành.

Về kết quả triển khai thực hiện các văn bản gửi UBND Thành phố qua hệ thống văn bản hành chính, từ 01/01/2017 đến 26/9/2017, UBND thành phố Hà Nội đã nhận được 1.522  văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại nhiều hội nghị, cuộc họp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã được UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp xử lý, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tính đến nay, cơ bản các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ.

Minh Anh