Tiếp tục phương châm 'rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả'

05/02/2022 8:37 AM

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch gồm 5 nhóm nội dung triển khai thực hiện trong năm 2022. Đáng chú ý, Thành phố sẽ phấn đấu từng bước hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2030.

Tiếp tục thực hiện phương châm 'rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả' - Ảnh 1.

Hà Nội thực hiện phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả"

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về thực hiện Chương trình phối hợp số 03-CTr/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 29/10/2021 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố - năm 2022.

Kế hoạch gồm 5 nhóm nội dung triển khai thực hiện trong năm 2022. Đáng chú ý, Thành phố sẽ phấn đấu từng bước hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, năm 2022, mục tiêu cần đạt: Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) của thành phố trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về công tác cải cách hành, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) đạt trên 85%; phấn đấu 50% thủ tục hành chính của thành phố cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, trên 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tăng tối thiểu 20% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện công tác tinh giản biên chế; hoàn thành các phương án sắp xếp các ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố...; nâng cao chất lượng và đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ gắn với việc đánh giá công chức, viên chức để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực tại đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra công vụ để chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện, hành vi sách nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ.

Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, tiếp tục thực hiện phương châm 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả". Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở và xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Vĩnh Hoàng

Top