TP. Hà Nội chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

31/10/2017

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát bổ sung, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng các chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm chất lượng giáo dục gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời, định hướng theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Tiếp tục quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, song song với việc nâng cao chất lượng đại trà. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần yêu lao động, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho học sinh nhằm kiềm chế, kiểm soát và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường.

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc thí điểm đào tạo chương trình song bằng THPT quốc gia Việt Nam và Chứng chỉ A Level của đại học Cambridge tại trường THPT Chu Văn An; tổng kết, đánh giá, mở rộng mô hình đối với một số trường khác trên địa bàn Thành phố; tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi có sự tham gia của học sinh quốc tế tại Hà Nội.

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục, các hoạt động dạy học; Đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm quy định quản lý thu - chi, dạy thêm - học thêm trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Căn cứ Quy hoạch phát triển ngành giáo dục của Thành phố, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng luới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đảm bảo chuẩn, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất nhân lực, vật lực hiện có.

(Theo HN Portal)