Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

24/07/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020.

UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình OCOP của Thành phố; căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT về xây dựng, triển khai Chương trình OCOP ở địa phương, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn Thành phố theo giai đoạn và hàng năm; Tham mưu ban hành và hướng dẫn áp dụng chính sách thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn Thành phố. Hàng năm, tham mưu UBND Thành phố thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp Thành phố.

Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho cán bộ quản lý nhà nước thực hiện Chương trình OCOP và lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ đăng ký tham gia Chương trình OCOP của Thành phố; Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa); củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố tham gia Chương trình OCOP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp và dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình OCOP theo đề xuất của Sở NN&PTNT vào kế hoạch hàng năm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thành phố, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành liên quan hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế mẫu sản phẩm; thực hiện hiệu quả hoạt động khuyến công, công tác xúc tiến thương mại sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; Xây dựng Trung tâm Thiết kế sáng tạo sản phẩm của Thành phố gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên cơ sở phát triển Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề đã có thuộc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của Sở Công Thương.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị xã và các tổ chức kinh tế trên địa bàn Thành phố (ưu tiên các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa). Hỗ trợ phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm QCOP; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm.

UBND các huyện, thị xã, các xã đề xuất danh mục các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn gửi Sở NN&PTNT truớc ngày 30/7/2018 để tổng hợp, xây dựng Chương trình chung của Thành phố; ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của địa phương và phát triển du lịch, dịch vụ ở nông thôn.

Bố trí nguồn lực cần thiết, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

Nguyên Phương