Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm

04/05/2016

(Chinhphu.vn) – Trong những năm qua, huyện Phúc Thọ luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên lâu dài.

Huyện Phúc Thọ xác đinh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Phúc Thọ là huyện nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, có diện tích gần 120 km2, dân số trên 18 vạn, có 23 xã, thị trấn. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, huyện Phúc Thọ đã tập trung triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp, thị trấn sinh thái huyện và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của Trung ương, của Thành phố trên địa bàn huyện  như mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện, trục đường kinh tế - xã hội Bắc Nam, cải tạo lòng sông Đáy,... do đó cũng có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Song, Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ đã xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên lâu dài và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Hà Nội về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011 – 2015, Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời Luật phòng, chống tham nhũng đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, đã tổ chức 12 Hội nghị cán bộ chủ chốt với trên 3.000 lượt đồng chí tham gia, phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền 150 cuộc cho 18.000 lượt người; chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện phát sóng hàng ngày vào buổi sáng, tối thời lượng 3 phút/buổi tuyên truyền về các chuyên đề pháp luật, kết hợp nêu gương điển hình người tốt việc tốt trong chấp hành thực hiện pháp luật trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức khi đến làm việc; thực hiện công khai trong quản lý sử dụng đất đia, quản lý ngân sách...

Từ năm 2006 đến nay, sau 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, huyện Phúc Thọ đã tiến hành thanh tra kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách được 29 cuộc, 73 đơn vị; phát hiện, xử ý 2 vụ, thu hồi về ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, ông Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ cho rằng, cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, thanh tra đối với một số lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản,...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây lãng phí.

Tăng cường, phát huy vai trò giám sát của HĐND trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban hành quy chế về việc nhân dân giám sát tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên. Có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, người dân dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí và những tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Bích Phương