Xây dựng các cụm công nghiệp: Nỗ lực hơn để đẩy nhanh tiến độ

23/11/2021

(Chinhphu.vn) - Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai; việc giải phóng mặt bằng không đáp ứng yêu cầu, cộng với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng đến tiến độ khởi công xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội. Cùng với việc chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, rất cần sự sâu sát hơn nữa của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của chủ đầu tư dự án để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp.

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp

Trong năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập trong giai đoạn 2018-2020 và phấn đấu có ít nhất 20 cụm công nghiệp được xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, qua khảo sát của Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND Thành phố cho thấy, hiện nay chưa có cụm công nghiệp nào đủ điều kiện triển khai khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Thành phố dự kiến khởi công xây dựng một cụm công nghiệp trong quý I; 23 cụm công nghiệp trong quý II; 13 cụm công nghiệp trong quý III và 6 cụm công nghiệp trong quý IV/2021. Trong quá trình khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp, Hà Nội phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ít nhất 20 cụm công nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư thành lập mới từ 10 đến 15 cụm công nghiệp.

Tại đợt khảo sát về tình hình triển khai các cụm công nghiệp và một số dự án phát triển kinh tế, an sinh xã hội do Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội cho thấy, đến nay đã có 38 trong số 43 cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 1 cụm công nghiệp đang tổ chức thẩm định và 4 cụm công nghiệp đang lập quy hoạch chi tiết. Tất cả các dự án đều đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cho nên chưa triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy hoạch, huyện Sóc Sơn có 8 cụm công nghiệp được duyệt với diện tích 355 ha. Đến nay, 3 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư, bốn cụm đang kêu gọi đầu tư và một cụm công nghiệp đang hoàn thiện thủ tục chấm dứt đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư mới.

Dù có nhiều cố gắng, song 6 dự án cụm công nghiệp tại huyện Thanh Oai cũng đang gặp khó khăn trong triển khai. Do vướng mắc ngay từ khâu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết thu hồi đất, mà các dự án tại huyện chưa thể lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng…

Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND TP. Hà Nội đánh giá, qua khảo sát thực tế cho thấy, những khó khăn, vướng mắc liên quan thủ tục hành chính, đất đai; việc giải phóng mặt bằng không đáp ứng yêu cầu, cộng với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng tiến độ khởi công xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Do ảnh hưởng của dịch, cho nên các địa phương chưa tổ chức được các cuộc họp với nhân dân để thông báo, triển khai công tác liên quan đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc rà soát quy chủ, xác minh nguồn gốc đất, xác minh nguồn gốc chênh lệch về diện tích giữa đất hiện trạng với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân; xử lý vi phạm do một số hộ dân đã xây dựng công trình trên đất nông nghiệp từ lâu năm… cũng ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cụm công nghiệp, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp các huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất đối với các dự án cụm công nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có phương án báo cáo UBND TP. Hà Nội chấp thuận giao đất theo giai đoạn đối với các cụm công nghiệp đã giải phóng mặt bằng hơn 70% diện tích, bảo đảm liền thửa, theo ô quy hoạch, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Đồng thời giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ các công việc được giao; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất báo cáo Thành phố xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền.

Đối với các huyện có cụm công nghiệp đã được quy hoạch, Thành phố yêu cầu chính quyền địa phương xác định nguồn gốc đất, xử lý vi phạm lấn, chiếm đất nông nghiệp, tổ chức giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ giao đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND TP. Hà Nội quyết định giao đất…

Diệu Anh